چرا نماز می خوانیم ؟ همانطور که در قرآن هم آمده نماز نوعی تشکر از خداست. خدا نعمتهای زیادی به ما داده، که دادن نعمتها از طرف اوست و نگه داشتن این نعمتها از طرف ماست.

چرا عربی ؟ - ایجاد یک زبان بین المللی.2- ایجاد وحدت. 3- هیچ کلامی نمی تواند جایگزین کلام خدا گردد .

چرا اینقدر تکراری ؟ ماز تکرار نیست بلکه شاید در ظاهر تکرار باشد؛ ولی در باطن هر نمازی مانند یک پله از نردبان است که باهر وعده، پله ای به خدا نزدیک تر می شویم پس پله اول وآخر نردبان خیلی با هم متفاوتند؛ و در ضمن هر تکراری بیهودگی نیست .

چرا 17 رکعت ؟ اول خدا در شب معراج 50 نماز 2 رکعتی بر امت پیامبر واجب کرد که پیامبر پس از ملاقات با حضرت موسی از خدا تخفیف گرفتند تا به 10

رکعت رسید 5 تا 2 رکعتی. همه ی مسلمانان در ابتدا 10 رکعت نماز می خواندند؛ بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتند پیامبر 7 رکعت دیگر به 10 رکعت اضافه کردند که معروف به فرض النبی هستند. امام رضا (ع) علت این کار پیامبر را، جبران نقص و کمبودهایی در اصل نماز بیان کردند.


چرا اول وقت ؟ - جدایی او از غم واندوه.2- راحت بودن او به هنگام مرگ. 3- رهایی از آتش جهنم