چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد ،همان گونه که برادرش امام حسن(ع)با معاویه صلح نمود و چرا از مدینه و مکه خارج شد و چرا به دعوت کوفیان پاسخ مثبت داد و چرا راه شهادت را انتخاب کرد .
این پرسش هایی است که بارها ازامام حسین(ع)به صورت کتبی و شفاهی پرسیده شده است و حضرت به آن ها پاسخ دادند که به صورت اختصاربه آن ها اشاره می کنیم:
1.
بی لیاقتی و فساد شخص یزید.
2.
ترس از نابودی اسلام.
3.
فساد دستگاه حکومتی .
4.
بلند کردن نام خدا ویاری دین او .
5.
اتمام حجت از طرف مردم عراق .
6.
دستورات پیامبر اسلام(ص).
7.
پاسداری حرمت مکه .
8.
دلیل عقلی بر لزوم قیام.
9.
واجب بودن قیام علیه ساان ستم گر .
10
زنده کردن سنت پیامبر(ص)و معارف حق و نابودی بدعت. 
منبع: 
آموزه عاشورا ص19 ،علی رضا علیایی