راه رفتن روی قبر در صورتی که ضرورتی برای آن وجود نداشته باشد ( برای مثال می توان از مسیر دیگری حرکت کرد ) کراهت دارد .