تعدادی کتاب از دوران دبستان پیشمون مونده که متعلق به مدرسه بوده
چطور حق الناسشون رو باید ادا کنیم؟
چون مال ما نبودن واسه استفاده همه بوده
که ما بعد از قرض گرفتن فراموش کردیم پس بدیم
اگه جواب سوالامون و بدین ممنون میشیم.

اگر هنوز هم امکان استفاده از آن کتابها در مدرسه وجود دارد و همچنین کتابها قابل استفاده اند باید

به مدرسه تحویل داده شوند و رضایت مسئول را هم باید جلب کرد.

ولی اگر قابل استفاده نیستند مثلا یا خراب شده اند و یا دیگر تدریس نمی شوند باید آنها را صحافی نمود

و تحویل مدرسه داد و همچنین قیمت روز(در این زمان به چه قیمت می باشد) آن کتاب را مشخص کرد

و به مسئول کتابخانه یا مدریت مدرسه تحویل داد