آیا خواندن نماز عید سعید فطر در روز عید، واجب است؟

نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام (ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام معصوم (ع) غایب است، مستحب مى‏باشد و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند،

ولى به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه ولى فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد.


بر چه کسانی زکات فطره واجب است؟

کسی که موقع غروب یعنى قبل از غروب شب عید فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید براى خودش و کسانی که نان‏خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریبا 3 کیلوگرم است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج ‏یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافى است

اگر کسی شب عید فطر به منزل دیگری به عنوان مهمان برود آیا فطره او بر صاحب خانه واجب است؟

اگر مهمان چند روزی بماند یا چند روز قبل ازعید فطر آنجا باشد و نان خور صاحب خانه حساب شود

زکات فطره اش بر صاحب خانه واجب می شود ولی اگر فقط یک شب باشد و یا نان خور وی حساب نشود زکات فطره اش بر گردن صاحب خانه نیست.

و همچنین فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‏شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

آیا زکات فطره بر فقرا واجب است؟

فقرا اگر فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکى از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزى را که مى‏گیرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد.

ولی زکات فطره بر فقرا واجب نیست چون خودشان گیرنده زکات فطره اند.

اگر فطره انسان بر گردن دیگری باشد و وی نیز نپردازد آیا بر خود شخص واجب است که فطره اش را بدهد؟

اگر فطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى‏شود.

زکات فطره سربازان که نانخور پادگانند و پرستاران که نانخور بیمارستان حساب می شوند برعهده چه کسی است؟

زکات فطر شان اگر که سرپرست خانواده باشند بر خودشان و اگر نباشند بر کسی است سرپرست

خانواده شان است و بر گردن پادگان و بیملارستان و... نیست.

اگر کسی که زکات فطره اش بر دیگری واجب است خودش زکات فطره خود را بدهد کفایت می کند؟

اگر کسى که فطره او بر دیگرى واجب است‏ خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمى‏شود.

مبلغ زکات فطره سال 94 چقدر است؟

اگر قوت غالب(غذایی که غالبا مورد استفاده است) گندم باشد قیمت 3 کیلو گندم باید پرداخت شود

که به نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم در تهران مبلغ 6 هزار تومان و در شهرستان ها مبلغ پنج هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ پانزده هزار تومان اعلام شده است.

ولی اکثر فقها فرمودند قیمت سه کیلو برنج را بسته به نوع و قیمت آن پرداخت کنند.

یعنی هر نوع برنج را که مصرف می کنند قیمت سه کیلو از آن را برای هر نفر به پردازند.

نکته:دادن زکات فطره بیشتر از مقداری که بر گردن انسان واجب شده اشکالی ندارد بلکه ثواب

بیشتری هم دارد.

آیا می توان به سادات زکات فطره پرداخت کرد؟

کسى که سید نیست نمى‏تواند به سید فطره بدهد حتى اگر سیدى نان‏خور او باشد، نمى‏تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.

زکات فطره را باید در کجا مصرف کرد؟

 احتیاط مستحب آنست که فقط به فقراى شیعه بدهد.

فقیری که فطره به او مى‏دهند، لازم نیست عادل باشد ولى احتیاط واجب آنست که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره مى‏کند فطره ندهد.

به کسی که فطره را در معصیت مصرف مى‏کند نباید فطره بدهند.

احتیاط واجب آنست که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که تقریبا سه کیلو است فطره ندهند.

مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولى اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

نیت پرداخت زکات فطره چیست؟

انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ‏یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را مى‏دهد، نیت دادن فطره نماید.

زمان پرداخت زکات فطره چه مدت است؟

از غروبی که عید فطر اعلام شد زمان پرداخت زکات فطره شروع می شود و اگر کسی که نماز عید فطر مى‏خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. ولى اگر نماز عید نمى‏خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

و حد اقل باید در این زمان زکات فطره را جدا کند و پرداخت آن را تا زمانی که مستحق بیابد به تاخیر اندازد.

اگر کسی در این مدت زکت فطره را جدا نکند تکلیف چیست؟

اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آنست که بعدا بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.


نکته:اگر فطره را کنار بگذارد، نمى‏تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد
اگر سوالات دیگری در ذهن شریف دوستان وجود دارد حتما بفرمایند تا پاسخگو باشیم.