وقتی در عباداتی مثل روزه داری می گوییم فلان کار مکروه است به معنای این است که ثواب عبادت

کاسته می شود.

چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است:

دوا ریختن به چشم 1و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه کشیدن2 اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست3، بو کردن گیاههای معطر ، نشستن زن درآب4، استعمال شیاف5 ، تر کردن لباسی که در بدن است، کشیدن دندان و هر کاری که بواسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر6 و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت در آورد7 و اگربه قصد بیرون آمدن منی باشد در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود8.

انفیه ماده ‌ای است که برای باز شدن مجاری تنفسی استفاده میشه و طریقه استعمالش هم به این صورته که مقداری کمی از آنرا به همراه دم عمیق به داخل بینی می کشند. همچنین از لحاظ لغوی و اصطلاحی نیز در لغت نامه دهخدا از انفیه به معنی "کشیدن" و "به بینی رساندن" تعبیر شده است.